บริษัทแอดวานซ์คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2271-9300
อีเมล์ : bs@ais.co.th
Advanced Contact Center CO.,LTD. 
414 Phaholyothin Road , Samsen nai,
Phayathai,Bangkok , 10400

Tel: 0-2271-9300
E-mail:bs@ais.co.th

แผนที่
 
Web Link
www.ais.co.th
www.gsmadvance.com
www.one-2-call.com

www.gsm1800.net

www.mobilelife.co.th
   News - ข่าว
 
นิยามของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือ “วิธีที่ครบเครื่องสำหรับการสร้าง การรักษาและ
ขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า” หรือ “Treat Different Customers Differently
(การดูแลลูกค้าที่แตกต่างอย่างแตกต่าง)” CRM ไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะ
หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น หรือไม่ใช่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริการ
ลูกค้า แต่ทุกคนในองค์การสามารถเป็นเจ้าของ CRM ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง CRM
เกี่ยวข้องกับทุกส่วนขององค์กร ถ้าหากมีการมอบหมายงาน CRM ให้แก่เพียง
หน่วยงานเดียว รับผิดชอบไป เช่น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมพันธภาพกับ
ลูกค้าจะเป็นไปโดยยากลำบาก เช่นเดียวกันหากหน่วยงานใดไม่เข้าร่วมในการ
วางแผน CRM องค์กรจะเกิดความเสี่ยงต่อการสร้างและธำรงรักษาสัมพันธภาพ
กับลูกค้าขึ้นได้โดยง่าย ดังนั้นจิตสำนึกและความเข้าใจในหลักการ และมีความ
ต้องการที่จะศึกษา เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเต็มที่ คือจุดเริ่มต้นของการ
ทำงาน แบบ CRM.

ดังนั้น CRM จึงเป็นหนทางในการที่จะรับมือในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งเรา
อาจจะถือว่าเป็น กลยุทธ์ที่สำคัญอันหนึ่งก็ย่อมได้ และถ้าต้องการจะให้การทำ
CRM สำเร็จด้วยดี ก็จำเป็นจะต้องมี แผนการที่ชัดเจน อันที่จริงแล้ว เราเชื่อว่า
กลยุทธ์การทำ CRM ของเราสามารถเป็นขอเปรียบเทียบ (Benchmark)
ให้กับกลยุทธ์อื่น ๆ ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

องค์ประกอบหลักของ CRM ทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วย

- การระบุกลุ่มลูกค้า (Identification)
- การแยกแยะความแตกต่างของลูกค้า (Differentiation)
- ปฏิสัมพันธ์ลูกค้า (Interaction)
- การตอบสนองลูกค้าที่ตรงใจลูกค้า (Customization)